Easypedia

5 snabba om revision - med Torgny

Undrar du vad en revisor gör? Eller är du nyfiken på vilken nytta du somföretagare kan ha av en revisor?

Torgny reder ut de vanligaste frågorna!

EASYCOUNT EDUCATION: GUIDER & TIPS FÖR ETT EFFEKTIVARE FÖRETAGANDE
27 OKTOBER 2021

Torgny Nilsson - Auktoriserad revisor och delägare

Vad gör en revisor?

Revision innebär oberoende granskning av räkenskaper, dvs. bokföring och andra affärshändelser. Däremot så gör en person med yrkestiteln revisor mycket mer än så, utöver färdighet inom bokföring så behöver en revisor även ha kunskap inom juridik, bl.a. associationsrätt, juridik kopplat till olika företagsformer, och även handelsrätt och civilrätt m.m.; alla områden som är under ständig förändring och där det gäller att hänga med i utvecklingen. 

I vissa företag, då oftast lite större aktiebolag, kan revisorn granska den löpande bokföringen under året, men det vanligaste är att revisorn endast granskar bokslut och övriga finansiella rapporter vid slutet av räkenskapsåret. Summan av granskningen sammanställs i en s.k. revisionsberättelse. Detta är slutprodukten av revisionen och här beskriver revisorn anmärkningar, upplysningar eller felaktigheter. Centralt för en revisors arbete är även att göra en bedömning av styrelsens förvaltning av företaget.

Vad är skillnaden mellan revision, redovisning och bokföring?

Skillnaden mellan bokföring och redovisning är att redovisning är ett vidare begrepp och innefattar fler saker än bokföring. Bokföring är endast redogörelse och registrering av affärshändelser, medan redovisning innefattar bokföringen och även andra saker som t ex. bokslut, årsredovisning, och annan rapportering.

Behöver man en revisor?

Enligt tidigare regelverk så krävde alla typer av aktiebolag revisor, men sedan en ändring från 2010 i Aktiebolagslagen så är detta inte längre ett krav. 

Enligt nuvarande lagstiftning finns revisorskrav för privata aktiebolag som uppnår minst två av följande tre gränsvärden under de senaste två räkenskapsåren: (1) fler än tre anställda, (2) mer än 1,5 Mkr i balansomslutning, (3) mer än 3 Mkr i nettoomsättning. Samma gränsvärden ska uppnås under båda åren. Privata aktiebolag som inte uppnår de gränsvärden som krävs klassificeras som ett litet aktiebolag. 

Publika aktiebolag behöver alltid ha en auktoriserad eller godkänd revisor. Samma regler gäller för aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning (förkortat “SVB”, och beteckningen ska följa företagsnamnet på liknande sätt som “AB”). 

En revisor kan även fungera som en rådgivare, då dessa har stor inblick i hur det går för ditt företag, och kan ge råd och tips på hur du förbättrar din verksamhet och rutiner. Att ha en revisor kan ge en extra kvalitetsstämpel och vara förtroendeingivande gentemot intressenter, då dessa får tillgång till välgrundad och opartisk information om t ex. resultat, bestyrkande dokument av händelser, eller analys av företagets ställning. 

Hur blir man revisor? Kan vem som helst vara det?

Inom företag kan i princip vem som helt agera revisor, ibland kallad intern revisor eller lekmannarevisor, så länge denne är myndig, kunnig inom ekonomi och kan anses vara opartisk i sitt uppdrag. Revisor är i sig inte en skyddad titel, så mindre företag utan revisorsplikt kan anlita en lekmannarevisor för att granska. Större företag med revisorsplikt kräver en s.k kvalificerad revisor, vilket är en annan beteckning för auktoriserade eller godkända revisorer. 

Vad innebär det att vara en “auktoriserad revisor”?

För att få kalla sig godkänd eller auktoriserad revisor måste man genomgå lämplighets- och kompetenstester hos Revisorsinspektionen, som gör en bedömning av en kandidats förutsättning att kunna utföra granskning av komplex redovisning. Dessa titlar är skyddade och en revisorsexamen kan endast utfärdas av denna myndighet. 

Det finns olika kategorier av s.k. kvalificerade revisorer:

  • Auktoriserad revisor, med eller utan revisorsexamen
  • Godkänd revisor, med eller utan revisorsexamen

För att avlägga en revisorsexamen krävs att man har både teoretisk och praktisk utbildning inom området. Det krävs en kandidatexamen inom särskilda områden, följt av 3 års praktisk utbildning under handledning av en godkänd eller auktoriserad revisor. Examinationen avslutas med ett skriftligt prov. 

Numera är det i praktiken inte så stor skillnad mellan att vara godkänd revisor med revisorsexamen eller auktoriserad revisor, utan det handlar mest om olika tillvägagångssätt för att nå titlarna - i stort sett är man behörig att utföra samma uppgifter. En ändring i Aktiebolagslagen från år 2002 fastställer att godkända revisorer med revisorsexamen får behörighet att skriva under revisionsberättelser i större samt i börsnoterade företag, eftersom skillnad i kompetens mellan dessa olika kategorier ansågs vara försumbar. I och med ändringen fastställs även att godkända revisorer utan examen inte längre tillåts utföra granskning av större eller börsnoterade bolag. Sedan ändringen kan man heller inte längre bli godkänd revisor utan examen, utan de som innehar denna titel fick den under tiden då revisorsexamen inte var ett krav. 

Att bli auktoriserad revisor kan anses vara det sista steget man tar i sin revisorskarriär. För att inneha titeln krävs en högre revisorsexamen, utöver att man avlagt den ovan nämnda revisorsexamen krävs även minst 4 års högre teoretisk utbildning inom särskilda områden, och minst 5 års praktisk utbildning under handledning av en godkänd eller auktoriserad revisor. Samma kryphål som är nämnt ovan gäller även för auktoriserade revisorer utan revisorsexamen. 

Revisions- och redovisningsbyråer kan även välja att gå med i branschorganisationen FAR (Föreningen Auktoriserade Revisorer), vilket innebär att byrån kontinuerligt granskas för att säkerställa att de efterföljer de höga krav som ställs på aktörer inom redovisningsbranschen. 

Easycount Sweden AB är en revisionsbyrå i Norrköping och Stockholm. Vi är en fullservicebyrå och erbjuder utöver revision- och redovisningstjänster även företagsrådgivning och lönehantering. 

Är du i behov av någon som granskar din bokföring? Kontakta oss idag för en kostnadsfri konsultation!

Torgny Nilsson

Auktoriserad revisor

Senaste blogginlägg

Blommor, bakverk, eller en bok om historia
Julbord, gofika eller nyårssupé?
Skattereduktion på inventarieköp
Kort läsning: Korttidspermittering

Ordlista:

Kvalificerad revisor
Löpande bokföring
Privat aktiebolag
Publikt aktiebolag
Revisionsberättelse
Räkenskaper
SVB
Årsredovisning

Easycounts ekonomiska ordlista