Easycounts
ekonomiska ordlista

A

A-skatt
Benämningen är en förkortning av "anställningsskatt", och är den skatt som inkomsttagare betalar av sin månatliga lön. Denna skatt drar arbetsgivaren normalt sett av vid utbetalning, och är inget som den anställde behöver tänka på.

Se även "F-skatt"

Anstånd
Att beviljas anstånd innebär ett godkännande för att skjuta upp betalning av t ex. skatt eller moms till ett senare tillfälle. För att på kort sikt underlätta för företag som av olika anledningar är under ekonomisk press.

Se även "uppskov"

Aktiekapital
Det kapital som måste tillföras ett företag vid grundandet. Privata aktiebolag kräver 25 000 kr i startkapital, och publika aktiebolag kräver 500 000 kr.

Auktoriserad revisor
Skyddad titel som endast tillkommer personer med högre revisorsexamen och som genomgått lämplighets- och kunskapsprov för att tillåtas genomföra krävande och komplex granskning.

Se även "kvalificerad revisor"

Läsning: 5 snabba om revision

B

Balansräkning
En balansräkning redovisar företagets tillgångar, skulder och eget kapital under räkenskapsåret.

Bolagsstämma
Bolagsstämman, även kallas årsstämman, är det högsta beslutande organet i ett aktiebolag. Här samlas alla ägare med bestämmanderätt, aktieägare, för att besluta i frågor som rör företaget.

Bolagsordning
De styrande dokument som beskriver hur ett företag ska bedriva sin verksamhet. Bolagsordningen innehåller bl.a. bolagsnamn, högsta eller lägsta antal revisorer, den plats som bolagets styrelse ska ha huvudsäte, naturen av företagets verksamhet m.m.

Brutto
En summa före att skatter och andra avgifter dragits av. Antonymen är netto.

Se även "netto"

Buntningsregeln
Buntningsregeln innebär att alla delägare i fåmansbolag som själva eller genom närstående varit aktiva, eller verksamma i betydande omfattning, räknas som en enda person.

Denna regel är relevant vid utdelning och kapitalvinst.

C

Courtage
Provision som en kommissionär tar ut vid försäljning av värdepapper.

Se även "kommissionär"

D

Dubbel bokföring
Dubbel bokföring är en bokföringsmetod där man rapporterar affärshänder i två konton. Man fyller i tillgångar i debet och skulder i kredit. Skillnaden av debet och kredit ska i regel alltid vara noll, därför är metoden ett bra sätt att kontinuerligt få återkoppling på om man bokfört korrekt.

Notera att metoden inte är felfri utan man måste fortfarande utföra noga kontroll av bokföringen.

Dubbel bokföring kallas ibland italiensk bokföring, då det var i Italien som metoden först togs i bruk.

E

Enskild firma
Företagsform som inte är en juridisk person. Ägaren är personligt ansvarig för ingångna avtal och skulder, och står till svars för dessa med sin privata ekonomi.

Se även "juridisk person"

F

F-skatt
"F-skatt" syftar till den skatt som företagare deklarerar och betalar. Genom att godkännas för F-skatt så får näringsidkaren själv beräkna den preliminärskatt som ska betalas.

I den preliminära F-skatten ingår kommunalskatt, statlig inkomstskatt och sociala avgifter.

Se även "A-skatt"

Fåmansföretag
Enligt huvudregel är ett s.k. fåmansbolag ett aktiebolag eller en ekonomisk förening med fyra eller färre delägare som äger mer än hälften av rösterna inom företaget. 

Se även "buntningsregeln"

G

Godkänd revisor
Skyddad titel som endast tillkommer personer med revisorsexamen och som genomgått lämplighets- och kunskapsprov för att tillåtas genomföra krävande och komplex granskning.

Se även "kvalificerad revisor"

Läsning: 5 snabba om revision

H

Holdingbolag
Ett holdingbolag, även kallat förvaltningsbolag, är ett bolag som äger aktier i ett annat företag. Ofta brukar holdingbolaget vara majoritetsägare och fungerar effektivt som ett moderbolag för dotterbolaget i en koncern.

I

Inventarier
Tillgångar som införskaffas till ett företag, som är avsedda att användas för företagets räkning under en längre tid.
T ex. maskiner och verktyg.

Se även "lagertillgångar"

Ingående moms
Moms som betalas av företaget vid inköp av material som är avsedda att användas för försäljning. Denna moms får företagaren tillbaka när de säljer produkten vidare till privatkunder genom utgående moms, och det innebär alltså ingen kostnad för företagaren.

Se även "inventarier"

Italiensk bokföring

Se "dubbel bokföring"

J

Juridisk person
En juridisk person är en sammanslutning med s.k. rättskapacitet. Det innebär att en juridisk person, på samma sätt som en fysisk person, kan ingå avtal, ta på sig skulder och äga tillgångar.

Företag som t ex. aktiebolag är egna juridiska personer, och skyddar således sina ägare från personligt ansvar. Att jämföra med t ex. enskild firma, en bolagsform där ägaren är personligt ansvarig för ingångna avtal och åtaganden.

K

Kvalificerad revisor
En yrkesverksam revisor som genomgått lämplighets- och kunskapsprov för att tillåtas genomföra krävande och komplex granskning. Delas även upp i kategorierna godkänd revisor och auktoriserad revisor.

Kommissionär
En person eller sammanslutning som för en annan persons räkning köper varor. Ett vanligt exempel är att en kommissionär som köper aktier för en kunds räkning.

Se även "courtage"

L

Lagertillgångar
Tillgångar som införskaffas till ett företag, som är avsedda att säljas eller förbrukas.

Se även "inventarier"

Löpande bokföring
Löpande bokföring innebär att man bokför och rapporterar affärshändelser i kronologisk ordning under året. Det innebär också att man inte får vänta för länge med att bokföra en händelse, och att alla poster ska ha redovisats innan en viss tidpunkt.

M

Moms
Förkortning av "mervärdesomsättningsskatt", numera endast kallad "mervärdesskatt". 
Den moms som ska betalas beräknas utifrån det värde som tillförs råmaterial efter bearbetning.

Se även "ingående moms"
Se även "utgående moms"

N

Netto
En summa efter att skatter och andra avgifter dragits av. Antonymen är brutto.

Kan inom ekonomi syfta till t ex. nettovinst, alltså den summa som är kvar efter att avgifter och andra kostnader dragits av. Andra användningsområden är t ex. nettovikt, när förpackning och ev. vätska avlägsnats.

Se även "brutto"

O

Omsättning
Omsättning innebär den totala försäljning som ett företag gjort under en avgränsad tidsperiod. Vanligen brukar man se till den försäljning som skett under ett räkenskapsår.

I omsättningen har inte utgifter eller skatteavdrag räknats med, så omsättning är alltså inte samma sak som vinst.
Omsättning efter att utgifter och kostnader är inräknade kallas nettoomsättning.

Se även "netto"

P

Privat aktiebolag
Ett privat aktiebolag tillåts inte erbjuda allmänheten möjlighet att handla med företagets aktier, utan dessa får spridas internt till max 200 människor.

Aktiekapitalet måste uppnå minst 25 000 kr.

Se även "aktiekapital"

Publikt aktiebolag
För att vara ett publikt aktiebolag krävs att företaget är börsnoterat så allmänheten har möjlighet att handla med företagets aktier.

Det är ett krav att aktiekapitalet uppnår minst 500 000 kr.

Se även "aktiekapital"

R

Resultaträkning
Den sektion i redovisningen som påvisar företagets ekonomiska resultat under räkenskapsåret.

Revisionsberättelse
Sammanställning av en revisors anmärkningar efter utförd granskning av bokslut och finansiella rapporter.
Endast godkända eller auktoriserade revisorer har rätt att skriva under en revisionsberättelse.

Se även "kvalificerad revisor"

Läsning: 5 snabba om revision

Räkenskaper
Samlingsterm för dokument kopplade till en verksamhet. Beroende på typ av verksamhet handla om t ex. bokslut, årsredovisning, styrdokument, protokoll m.m.

S

Schablonbelopp
Ett schablonbelopp är ett vedertaget och förutbestämt belopp kopplat till en viss produkt eller sammanhang. Schablonbelopp används när man inte vill eller kan göra en unik eller exakt bedömning av en produkts värde.

Används ofta som underlag för att beräkna t ex. utbetalning av ersättning eller för att bestämma olika typer av avdrag.

Skattesubjekt
En fysisk eller juridisk person som är ålagd att betala skatt, omfattar t ex. privatpersoner eller organisationer.

Suppleant
Ersättare för ordinarie medlem i t ex. styrelse, nämnder, utskott m.m.

SVB
Förkortning av särskild vinstutdelningsbegränsning. Det är en särskild typ av aktiebolag som verkar inom välfärdssektorn, t ex. omsorg, sjukvård eller utbildning, men som drivs av privata aktörer.

Syftet med denna beteckning är att säkerställa att eventuell vinst huvudsakligen stannar inom företaget, och riktar sig till verksamheter där det anses att vinstutdelning inte ska vara den drivande faktorn.

T

Traktamente
Ekonomisk ersättning för tjänsteresor.

U

Utgående moms
Moms som betalas av slutkund när denne köper en vara av ett företag, denna moms ska företaget deklarera till skatteverket.

V

Verifikation
Ett dokument som styrker en bokförd affärshändelse.

Å

Årsbokslut
Summering av den löpande bokföringen som registrerats under räkenskapsåret.

Ett årsbokslut måste innehålla resultaträkning och balansräkning.

Se även "årsredovisning"

Årsredovisning
Summering av de samlade räkenskaper som registrerats under räkenskapsåret, samt förteckning av förvaltningen av företaget.
Ej att förväxla med årsbokslut, vilket är en mindre omfattande variant.

Både årsredovisning och årsbokslut regleras av Årsredovisningslagen (ÅRL).
ÅRL kräver att årsredovisning innehåller:

  1. Förvaltningsberättelse
  2. Resultaträkning
  3. Balansräkning
  4. Finansieringsanalys (endast för större företag)
  5. Noter

Se även "årsbokslut"

Ä

Äska
Att begära, oftast kopplat till att ansöka om monetära medel hos t ex. investerare.

Ö

Överskott
I affärssammanhang innebär överskott den samlade vinst som blir över efter skatt och andra avgifter.