2021

Tillfälligt anstånd förlängs - igen

Från 2021 gäller nya regler för anstånd och tillkommande avgifter, tillsammans med vår företagsrådgivare, Jonathan, reder vi ut hur du påverkas av de nya reglerna. 

Vad har ändrats i och med de nya bestämmelserna? Riksdagen beslutade i februari 2021 att förlänga anståndstiden för inbetalning av skatteavdrag, arbetsgivaravgifter och moms. Detta med anledning av att många företag gått med stora ekonomiska förluster till följd av Covid-19, och kan ha svårt att kortsiktigt skaffa medel för att betala dessa utgifter. Det som beslutades då var följande:  

  • Anstånd ska kunna beviljas för redovisningsperioderna oktober–december 2020.
  • Företag som redovisar helårsmoms kan få anstånd för moms som ska deklareras senast 17 januari 2022.
  • Möjligheten till anstånd utökades till sex redovisningsperioder vid månadsredovisning, och två perioder vid kvartalsredovisning.
  • Anståndsavgift tas ut redan fr.o.m. månaden efter den månad då anstånd beviljats.

Från april samma år beslutades dels att förlänga anståndsperioden, och även att halvera anståndsavgiften. I korthet: 

  • Anstånd ska kunna beviljas för redovisningsperioder som infaller under januari 2020 – januari 2021.
  • Anstånd får ges med max sju redovisningsperioder. Dock med högst sex redovisningsperioder vid månadsredovisning, och två perioder vid kvartalsredovisning.
  • Anståndstiden får som längst bestämmas till 12 februari 2022, och vid den tidpunkten måste beloppet betalas med tillkommande extra kostnader.
  • Anståndsavgiften halveras från 0,2% till 0,1%

Nedan finns en sammanställning av de nya reglerna:

Hur länge kan man få anstånd? Tillfälligt anstånd ges i högst ett år, med möjlighet till förlängning av ytterligare ett år. Det finns inget sista datum för att ansöka, men för arbetsgivaravgifter, avdragen skatt och moms som redovisas per månad eller kvartal gäller anståndet till senast 12 februari 2022. För helårsmoms får anståndstiden som längst löpa till och med 17 januari 2023. Vid dessa datum upphör alla tillfälliga anstånd, och då finns möjlighet att ansöka om förlängning hos Skatteverket.

Hur påverkas ränta och anståndsavgift? Räntan för anstånd är för tillfället 1,25% av det totala beloppet man fått i anstånd. Utöver ränta tillkommer även en anståndsavgift. Tidigare var avgiften 0,2% av anståndsbeloppet, men den är nu sänkt till 0,1% för ansökningar som inkommer efter 5 februari 2021. Anståndsavgiften tillkommer i vanliga fall den sjunde månaden efter att anståndet beviljades, och löpande för varje månad till och med den månad då anståndsbeloppet betalas. För ansökningar som lämnats in 5 februari 2021 eller senare tas istället anståndsavgift ut fr.o.m. månaden efter beviljat anstånd, till och med den månad då anståndsbeloppet betalas, men då med lägre procentuell avgift.

Betalning av räntan, avgiften, och den uppskjutna inbetalningen sker samtidigt.
För mer information, besök Skatteverkets hemsida.

Alla nyheter